Čo môžeme urobiť preto, aby sa Slovensko priblížilo nemeckým platom a nezamestnanosti? Prostredníctvom programu Nemecký štandard pre Slovensko príde k zásadnému zlepšeniu podnikateľského prostredia v SR. Nepriamou, ale rozhodujúcou výhodou bude nižšia nezamestnanosť, vyššie platy a v konečnom dôsledku vyššia životná úroveň. Spoznajte knihu Nemecký štandard pre Slovensko prostredníctvom základných otázok a odpovedí.

 

Obsah publikácie:

Predslov

I.  Úvod 

II. Slovenská ekonomika v stave bankrotu

III. Príčiny bankrotu slovenskej ekonomiky

IV. Systémové riešenie: Change management 

IV.1 Nemecký štandard pre celé Slovensko

A) Rýchle výhry v daňovom systéme

1. Nízka daň z príjmov z podnikania 
2. Koncesie 
3. Monopolná a oligopolná daň pre regulované subjekty
4. Daňové stimuly pre juhovýchodné regióny Slovenska

B) Rýchle výhry v konkurenciechopnosti: Nižšie ceny energií 

IV.2 Nemecký štandard pre špeciálne ekonomické zóny 

C) Rýchle výhry vo vymožiteľnosti práva

1. Nepravá exteritorialita
2. Zriadenie špeciálneho finančno-obchodného súdu

D) Rýchle výhry vo vzdelávaní: Duálne vzdelávanie

E) Rýchle výhry vo verejnej správe: Zriadenie špeciálnej verejnej správy

F) Rýchle výhry v inováciách: Centrá podpory pre start-upy

V. Okamžité riešenie: Zriadenie špeciálnych ekonomických zón s nemeckým štandardom 

VI. Záver

VII. Q&A

Použité zdroje a odporúčané linky