Dovetok autora

Ako autor chcem predovšetkým oceniť prácu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí svoju prácu vykonávajú ako poslanie a službu iným ľuďom. Rád by som tiež ocenil prácu ľudí, ktorí už skôr pozitívne prispeli do diskusie o napĺňaní ústavného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a o efek-tívnom a hospodárnom vynakladaní verejných zdrojov vrátane zdrojov verejného zdravotného poistenia, ako sú o.i. pracov-níci analytických tímov Inštitútu finančnej politiky či Inštitútu zdravotnej politiky, ale aj mnohých ďalších neuvedených pra-covníkov sektoru zdravotníctva, ktorí dennodenne prispievajú k tomu pozitívnemu v našom zdravotníctve.

Disclaimer

Predkladaná publikácia ako celok predstavuje súhrn faktov a citácií z verejne voľne dostupných zdrojov uvedených o.i. v prílohe, prepočtov a skutkových tvrdení založených na tých-to faktoch, ako aj hodnotiacich úsudkov autora, vyjadrujúcich jeho subjektívny názor na základe najlepšieho vedomia a sve-domia s cieľom poslúžiť verejnému záujmu, a to najmä prispieť k diskusii o efektívnom a hospodárnom vynakladaní verejných zdrojov, najmä zdrojov verejného zdravotného poistenia, ako aj vo vzťahu k napĺňaniu ústavného práva na bezplatnú zdra-votnú starostlivosť. Autor si napriek vynaloženiu primeranej starostlivosti vyhradzuje právo vzniku akýchkoľvek chýb, naj-mä, nie však výlučne, pri prepisovaní údajov, ako aj z dôvodov nepresností či nekvality zdrojových údajov a pod. Zostavené údaje majú slúžiť len na všeobecnú základnú orientáciu čitate-ľa a autor nepreberá za zverejnené dáta žiadnu záruku.

K rebríčkom „Top 100 najziskovejších spoločností v sloven-skom zdravotníctve" a„Top 10 najsilnejších hráčov":

- Rebríčky vznikli manuálnym a elektronickým spracovaním predovšetkým zo zverejnených údajov z verejného registra účtovných závierok registeruz.sk, resp. finstat.sk, www.rpvs. gov.sk a po zohľadnení údajov z orsr.sk.

- Do rebríčkov boli zahrnuté spoločnosti vykazujúce svoju ekonomickú činnosť podľa klasifikácie NACE najmä v ka-tegóriách 86, 21, 32.5, 46.46, 47.73, resp. so zdravotníctvom súvisiacich subjektov z kategórií 64.2 a 84.3.

- Výsledky výrobných spoločností (21 a 32.5) boli do rebríč-kov zahrnuté iba zodpovedajúco podielu, ktorý deklarujú ako realizovaný na slovenskom trhu (t. j. okrem exportu).

- Top 100 rebríček je zostavený takmer výlučne z dát z účtov-ných závierok za rok 2015.

- Top 10 rebríček je zostavený takmer výlučne z dát z účtov-ných závierok za roky 2013 až 2015. Tokové veličiny, t. j. údaj „Tržby" a „Zisk", vyjadrujú priemerné tržby a zisk relevant-ných spoločností prezentovaných skupín za uvedené 3 roky, v niektorých prípadoch individuálne upravené s cieľom lep-šej súmerateľnosti, resp. porovnávania medzi skupinami (napr. v prípade spoločnosti Alpha Mecial o odpisy goodwil-lu). Statická veličina „Aktíva" vyjadruje údaj k 31. 12. 2015. Metóda 3-ročného priemeru bola zvolená ako best practi-ce najmä s cieľom zníženia vplyvu jednorazových faktorov (ako sú výnosy z predaja aktív, spoločností či jednorazových účtovných a finančných operácií, ako napr. precenenie ma-jetku pri vklade do dcérskej spoločnosti a pod.)

- Top 10: Údaje za jednotlivé skupiny, resp. subskupiny v spo-ločnostiach sú heterogénne (v niektorých prípadoch existu-je konsolidácia skupiny, v iných len konsolidácia za jednu subskupinu, za iné len individuálne účtovné závierky), au-tor vyvinul z dostupných údajov primerané úsilie s cieľom dosiahnutia ich súmerateľnosti. V prípadoch, kde neboli zostavené konsolidované účtovné závierky sú v rebríčkoch len dáta z jednoduchej agregácie, t. j. neočistené o vzájom-né vnútroskupinové výnosy, náklady, pohľadávky a záväzky. Dosiahnutie plnej 100 % súmerateľnosti na základe verej-ných dát však nie je možné.

- Top 10: S ohľadom na veľkosť a početnosť spoločností nie-ktorých skupín boli do spracovania v rebríčku Top 10 za-radené iba vybrané relevantné spoločnosti (podstatné predovšetkým s ohľadom na tržby a zisk skupiny), od ma-lých, nevýznamných, resp. nevykonávajúcich činnosť bolo odhliadnuté.

- Top 10: Zaradenie skupín do spoločností sa realizovalo na základe jasnej identifikácie príslušnosti, resp. prepojenia spoločností, resp. ich vlastníkov. Je samozrejme možné, že pohľad do neverejných akcionárskych štruktúr či zoznamov akcionárov v spoločnostiach so zahraničnými či skrytými majiteľmi by mohol byť dôvodom na rozšírenie, resp. zmenu poradia skupín.

- Top 10 bol zostavený primárne podľa dosiahnutého vykáza-ného zisku s malým prihliadnutím na dynamický vývoj uka-zovateľa v čase.